About SGAG

Learn and play at the same time. Our game offers you a unique possibility to connect playing and learning in a fun way.
SGAG (Skill Generator Assessment Game) is an innovative tool to improve your soft skills which you already have and learn some new one.

The main skills you will use in the Game are:

- Time management
- Communication
- Problem solving
- The use and aims of sustainable business / entrepreneurship
- Team work

You have no idea what some of the points above means? Don´t worry! That´s why we also created an E-Learning Course which is, just as the Game, completely for FREE! So you can walk through the E-Course to learn something new and then you strengthen the improvement in the game.

Use this unique opportunity to increase you potential in the matter of your current and also potential new job. Our course will help you with everyday situations as well as job interviews, you can increase the chance for promotion and you can use your newly learned skills while communicating with your superiors (stress management), colleagues (self-management) and subordinates (problem solving).

Due to current labour market changes there is a growing demand from employers for transversal key competences. For example, ICT professionals have to develop skills in marketing or management, services workers have to develop customer-oriented skills and digital literacy, or tourism services professionals have to look for new ways to attract interest by potential clients. That´s the reason why to improve your skills as much as you can. And thanks to our game you will not even notice that you are learning!

All products are created in 6 national languages and also in English.

Uč se a hraj si zároveň. Naše Hra vám nabízí jedinečnou možnost jak spojit hru s učením zábavnou formou.
SGAG (Tvůrčí hra pro zdokonalení odborných znalostí) je inovativní prostředek, díky němuž si zlepšíte měkké dovednosti, které již máte a také si osvojíte zcela nové.
Hlavní dovednosti, které ve Hře zapojíte, jsou:

- Časový management
- Komunikace
- Řešení problémů
- Využití a cíle udržitelného podnikání
- Týmová práce

Že Vám některý dob nic neříká? Nevadí! To je přesně důvod, pro který jsme vytvořili také E-Learningový Kurz, který je, stejně jako Hra, úplně zdarma! Takže si můžeš projít E-Kurz, kde se naučíš něco nového a pak svůj pokrok upevníš prostřednictvím Hry.

Využijte této unikátní příležitosti a vylepšete svůj potenciál v rámci stávajícího i potencionálního nového zaměstnání.  Náš kurz Vám pomůže zvládat každodenní situace, překonat pracovní pohovory, vzroste díky němu Vaše šance na povýšení v práci a nově nabyté znalosti a dovednosti zajisté oceníš i při komunikaci s nadřízenými, kolegy i podřízenými.

Vzhledem k aktuálním změnám na trhu práce se setkáváme se vzrůstajícími požadavky zaměstnavatelů na zvládání měkkých dovedností. Například ICT profesionál musí rozvíjet své dovednosti v oblasti marketingu a managementu, sociální pracovnice musí rozvíjet dovednosti zaměřené na zákazníky a digitální média, či profesionálové v cestovním ruchu musí hledat nové způsoby jak zaujmout potencionální klienty. Toto je důvod, proč byste měli rozvíjet své dovednosti jak jen to jde. A díky naší Hře si ani nevšimnete, že se učíte!

Všechny materiály jsou vytvořeny v 6 národních jazycích a také v Angličtině.

Impara e gioca allo stesso tempo. Il nostro gioco offre una possibilità unica per unire gioco e apprendimento in maniera divertente. SGAG (Skill Generator Assessment Game) è uno strumento innovativo utile a migliorare in modo innovativo le competenze trasversali degli studenti delle scuole superiori e professionali. 

Il progetto è nato dall’esigenza diffusa in Europa di poter avere a disposizione strumenti pronti all’uso e utilizzabili in diversi contesti. Durante le fase di progettazione, infatti, si è rilevato che gli insegnanti delle scuole superiori e degli istituti professionali non hanno a disposizione materiali facili da usare e che, in particolare, siano ‘accattivanti per i giovani. Da qui la scelta del formato elettronico e soprattutto del gioco educativo. 

Gli obiettivi del progetto

 1. Raccogliere e confrontare materiali e metodi provenienti dai diversi paesi EU coinvolti.
 2. Produrre il gioco educativo e il relativo corso eLearning per supportare gli studenti nello sviluppo delle competenze trasversali
 3. Sviluppare un metodo per la misura delle competenze acquisite durante il processo.
 4. Diffondere i prodotti creati o in fase di preparazione presso i gruppi target e il pubblico interessato. 

Il corso in eLearning e il un gioco educativo sono stati creati aiutare i giovani studenti a sviluppare competenze trasversali quali la capacità di comunicare, risolvere problemi, gestire la sostenibilità e sapere organizzare il lavoro in team, ovvero le abilità attualmente richieste dal mercato del lavoro. 
I prodotti creati e disponibili su questa piattafoma in modo gratuito: 

 • Manuale per gli insegnati che offre una panoramica sulle skill descritte nel corso e testate nel gioco.
 • Corso online diviso in 5 moduli che possono essere usati in attività di gruppo o per lo studio individuale.
 • Gioco digitale per testare le nozioni apprese durante la formazione.  

A cosa servono?

 • Offrire un ambiente sicuro nel quale sperimentare e analizzare le competenze acquisite.
 • Valutare le skill possedute e quelle che devono essere migliorate
 • Aumentare la consapevolezza dell’importanza delle competenze traversali nella società odierna e nel mercato del lavoro.
 • Fornire un modo innovativo per migliorare le competenze traversali

Cosa si impara alla fine del corso?

 • Maggiore abilità di comunicazione e di lavorare con gli altri.
 • Migliore capacità di operare in diversi ambienti sociali
 • Migliore capacità di organizzare il proprio lavoro e coordinare quello  degli altri.
 • Maggiore capacità di pianificare le proprie azioni per prevenire e risolvere problemi.
 • Migliore la capacità di gestire le risorse a disposizione e stimare tempi di realizzo, adattandosi alle situazioni e contingenze.

Παίζω και μαθαίνω! Το παιχνίδι μας σάς προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη διασκέδαση και τη μάθηση με έναν ευχάριστο τρόπο.

Το έργο SGAG (Skill Generator Assessment Game) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που θα σας  βοηθήσει να βελτιώσετε τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες που ήδη έχετε, αλλά και να αναπτύξετε νέες.
Οι βασικές δεξιότητες που αναπτύσσονται στο παιχνίδι είναι οι εξής:
1. Διαχείριση χρόνου
2. Επικοινωνία
3. Επίλυση προβλημάτων
4. Επιχειρηματικότητα / Βιωσιμότητα επιχειρήσεων
5. Εργασία σε ομάδες

Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνουν κάποια από τα παραπάνω; Μην ανησυχείτε! Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε μια σειρά ψηφιακών μαθημάτων η οποία είναι, όπως ακριβώς και το παιχνίδι, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Έτσι, μπορείτε να περιηγηθείτε στα ψηφιακά μαθήματα για να μάθετε καινούρια πράγματα και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσετε την επίδοσή σας στο παιχνίδι.
Αξιοποιήστε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να αυξήσετε τις προοπτικές απασχόλησής σας. Τα μαθήματά μας θα σας βοηθήσουν στις καθημερινές καταστάσεις, καθώς και σε συνεντεύξεις εργασίας. Μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες για προώθηση και μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές που αποκτήσατε, ενώ η επικοινωνία με τους προϊσταμένους (διαχείριση άγχους), τους συνεργάτες (αυτο-διαχείριση) και τους υφισταμένους (επίλυση προβλημάτων).
Λόγω των αλλαγών στη σημερινή αγορά εργασίας, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση από τους εργοδότες για εγκάρσιες βασικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες των ΤΠΕ πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες στο μάρκετινγκ ή στο μάνατζμεντ, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρέπει να αναπτύξουν πελατοκεντρικές δεξιότητες και ψηφιακό γραμματισμό, ή οι επαγγελματίες του τουριστικού τομέα πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας όσο μπορείτε. Και χάρη στο παιχνίδι μας δεν θα παρατηρήσετε καν ότι μαθαίνετε αυτές τις δεξιότητες!
Όλα τα προϊόντα δημιουργήθηκαν στις 6 εθνικές γλώσσες των εταίρων του έργου, καθώς και στα αγγλικά.

Ultime modifiche: mercoledì, 27 settembre 2017, 14:22