Το Παιχνίδι SGAG είναι ένας εικονικός ψηφιακός χώρος όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν στις βασικές δεξιότητες. Η φόρμα του παιχνιδιού έχει επιλεγεί για να προσφέρει στους νέους μια διαδραστική συναρπαστική εμπειρία. Το παιχνίδι SGAG είναι μια διαδραστική  αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές μπορούν να βιώσουν και να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες ικανότητες και δεξιότητες και να τις δοκιμάσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Οι πρακτικές ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί ως πραγματικές καταστάσεις της ζωής  (όπως για παράδειγμα η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, η επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, το σχέδιο για την ολοκλήρωση μιας πολύπλοκης δραστηριότητας) και  επιτρέπουν  στους παίκτες να σκεφτούν και να προβληματιστούν λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση στις απαντήσεις τους.
Ο μαθησιακός σκοπός του παιχνιδιού είναι απόλυτα σύμφωνος με εκείνους των ψηφιακών μαθημάτων.
Στην αρχή του παιχνιδιού, δίνεται στους παίκτες μια σύντομη εισαγωγή και ένα  σενάριο,  διαφορετικό για κάθε επίπεδο/ενότητα. Θα πρέπει να βοηθήσουν τον Τομ, τον βασικό χαρακτήρα, σε διαφορετικά καθήκοντα και προκλήσεις, όπως η γνωριμία και συνεργασία με νέους συναδέλφους, η αντιμετώπιση των αιτημάτων των γονιών του, η (συν)εργασία σε μια ομάδα, ο σχεδιασμός και η επίτευξη

Τα ψηφιακά μαθήματα του έργου SGAG μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ομαδικά στην τάξη με την υποστήριξη ενός/μίας καθηγητή/τριας είτε από τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό επίπεδο. Είναι διαρθρωμένα σε 5 ενότητες, και η κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε 5 υποενότητες, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 25 επιλεγμένες δεξιότητες.
Η προσέγγιση της διάρθρωσης των ενοτήτων και η κατανομή των δεξιοτήτων σε διαφορετικές υποενότητες διευκολύνουν τον εκπαιδευτή να χωρίσει τα μαθήματα και να χρησιμοποιήσει μόνο ότι θεωρεί σημαντικό σε σχέση με το μάθημα που κάνει ή με το θέμα που διδάσκει .
Για την προσπέλαση συνολικά του περιεχομένου όλων των απαιτούνται πέντε ώρες· περίπου μια ώρα για κάθε ενότητα.
Οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε υποενότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ομαδικές συζητήσεις ή ατομικά από τους μαθητές, για να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και να βεβαιωθούν ότι το έχουν κατανοήσει.